ZAPROSZENIE NA XX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY NOWE PIEKUTY

Na podstawie art. 20, ust 3 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) na wniosek Wójta Gminy Nowe Piekuty w dniu 19 marca  2021 roku.  odbędzie się XX   nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nowe Piekuty, Początek   obrad sesji  o  godzinie  10:00  w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1. rozpatrzenia petycji,
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Piekuty,
  1. ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Nowe Piekuty,
  1. niewyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowe Piekuty środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku,
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Nowe Piekuty,
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2021-2030
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok.
 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawienie potrzeb.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2020. 
 9. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy za II półrocze 2020 roku.
 10. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13.  Zamknięcie obrad  XX  sesji  Rady Gminy Nowe Piekuty.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.