Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla inwestycji pn.”Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Nowe Piekuty”, polegającej na dostawie i montażu zestawów kolektorów słonecznych.

 

Nowe Piekuty, dn. 05.01.2017 r.

IK.271.2P.17

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Nowe Piekuty zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla inwestycji pn.”Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Nowe Piekuty”, polegającej na dostawie i montażu zestawów kolektorów słonecznych.

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 831, z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla inwestycji pn.”Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Nowe Piekuty”. Zadanie przewidziane jest do wnioskowania o dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)”.

2. Zamówienie obejmuje  wykonanie następujących opracowań:

a) Analiza porównawcza kolektorów słonecznych (kolektory płaskie, kolektory próżniowe różnych typów, wady, zalety) – 1 egz, wersja papierowa

b) Dokumentacja techniczna (po 4 egz. + wersja elektroniczna),

c) Przedmiary (po 4 egz. dla każdej nieruchomości + wersja elektroniczna),

d) Kosztorysy inwestorskie (po 2 egz. dla każdej nieruchomości)

e) wyciąg z dokumentacji technicznej do załączenia do wniosku o dofinansowanie – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej

f) Wniosek o dofinansowanie

g) Analiza Wykonalności Projektu (wersja papierowa 2 egz. oraz wersja elektroniczna pdf)

h) Model Finansowy zawierający tabele oraz wyliczenia (wersja papierowa 2 egz.oraz wersja elektroniczna w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego i w formacie pdf)

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją techniczną kierowane do zamawiającego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę i montaż zestawów kolektorów na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

4. Dokumentacja techniczna musi zawierać wyliczenia, z których wynikać będzie wielkość produkcji energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.

5. Przed sporządzeniem dokumentacji technicznej wykonawca:

a) przeprowadzi wizję na nieruchomości, a także wywiad z właścicielem /użytkowaniem nieruchomości,

b) oceni uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji kolektorów słonecznych, w tym w przypadku  montażu kolektorów słonecznych na dachach Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny wytrzymałości konstrukcji dachu i zawarcia stosownej informacji w dokumentacji projektowej,

c) dobierze instalację (liczba i parametry kolektorów, pojemność zasobnika c.w.u., miejsce montażu) do potrzeb użytkowników każdej nieruchomości (w zależności od liczby użytkowników i trybu życia mieszkańców), uwzględniając zacienienie budynku, rodzaj pokrycia dachowego oraz wszelkie istotne elementy mające wpływ na zapewnienie odpowiedniej ilości c.w.u. i koszty montażu,

d) ustali lokalizację instalacji kolektorów słonecznych wraz z miejscem włączenia do wewnętrznej instalacji

wodociągowej i elektrycznej budynku i uzyska akceptację właściciela/użytkownika nieruchomości w tym zakresie (Wykonawca sporządzi protokół uzgodnień i uzyska czytelny podpis właściciela/użytkownika nieruchomości),

e) pozyska szczegółowe informacje od właściciela nieruchomości niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej.

6. W skład zestawu solarnego objętego projektowaniem wchodzą kolektory słoneczne, niezbędne uchwyty i konstrukcje mocujące, pompy, automatyka sterująca, zasobnik cwu, naczynia wzbiorcze, niezbędne zawory, orurowanie i oprzyrządowanie, zawory anty oparzeniowe, płyn solarny i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego podłączenia i funkcjonowania zestawu.

7. Należy przyjąć zasobniki c.w.u. o wymiarach pozwalających na ich wniesienie i ustawienie w pomieszczeniu bez konieczności ingerencji w budynek.

8. Wykonawca wykona zindywidualizowaną dokumentację techniczną dla każdej nieruchomości, uwzględniającą lokalne uwarunkowania techniczne i zapotrzebowanie na c.w.u.

9. Dokumentacja techniczna musi zawierać co najmniej:

a) schematy instalacji,

b) opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)

c) obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele ciepłej wody użytkowej dla każdej nieruchomości

d) obliczenia parametrów instalacji (powierzchnia kolektorów, pojemność zasobnika)

e) opis technologii, opis wymaganych funkcji sterownika, parametrów urządzeń (przy czym nie należy wskazywać sztywnych danych, mogących wskazywać na jednego producenta, należy podać widełki od-do, lub określić parametr min. lub max.,)

f) opis wymagań dotyczących gwarancji i jakości materiałów, przygotowania terenu robót, instalacji oraz opis i rysunki konstrukcji mocujących,

g) warunki wykonania i odbioru prac montażowych,

h) opis zabezpieczeń przeciwpożarowych, przepięciowych oraz odgromowych

10. Sporządzając kosztorysy inwestorskie należy uwzględnić w pierwszym rzędzie  lokalne ceny rynkowe, a następnie ceny z baz cenowych  zgodnie z Rozporządzeniem odnośnie sporządzania kosztorysów inwestorskich.

11. Jeżeli elementy dokumentacji (np. schematy, opisy, wymagania) powtarzają się na wielu nieruchomościach, Zamawiający dopuszcza przygotowanie dokumentacji technicznej w postaci:

a) części wspólnej – zawierającej elementy powtarzające się na wszystkich/wielu nieruchomościach,

b) poszczególnych tomów dla każdej nieruchomości, zawierającej wskazanie wielkości zastosowanego zestawu, pojemność zasobnika, odwołanie się do elementów dokumentacji z części wspólnej (np. schemat instalacji wg rysunku nr 3), miejsce montażu kolektorów, stan instalacji elektrycznej w miejscu podłączenia zestawu i zakres prac elektrycznych do wykonania przed montażem kolektorów, inne indywidualne

uwarunkowania wpływające na montaż kolektorów, protokół uzgodnień z właścicielem/

użytkownikiem nieruchomości,

c) przedmiar i kosztorys inwestorski dla każdej nieruchomości oddzielnie.

12. Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego oraz obowiązujące normy i zasady wiedzy technicznej.

13. Dokumentacja techniczna będzie stanowiła podstawę opisu przedmiotu zamówienia w późniejszym postępowaniu na dostawę i montaż zestawów kolektorów słonecznych, w związku z tym musi zostać wykonana zgodnie z przepisami art. 29-30 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.), w szczególności:

a) do opisu przedmiotu zamówienia zastosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,

b) przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,

c) przedmiot zamówienia należy opisać przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

d) w przypadku używania odwołania do norm należy uwzględnić kolejność wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych opisaną w art. 30 ust. 2 ww. ustawy.

14. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami i wytycznymi określonymi w ogłoszeniu o naborze i innych dokumentach zamieszczonych na stronie Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego, w szczególności instrukcji wypełniania załączników oraz z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP.

15. W zakres wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wchodzi pilotowanie wniosku na etapie oceny formalnej i merytorycznej wraz z wprowadzaniem wymaganych korekt i uzupełnień wymaganych przez instytucję zarządzającą oraz wsparcie merytoryczne podczas ewentualnej konieczności przygotowania protestu do oceny wniosku.

16. W przypadku dokumentacji aplikacyjnej Zamawiający przewiduje płatność częściową – 50% po dostarczeniu dokumentacji, 50% po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

17. Po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz lokalizacji nieruchomości objętych projektem z podaniem liczby użytkowników i danych teleadresowych oraz ankiety zebrane od uczestników projektu. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy wszystkie posiadane informacje przydatne do wykonania

przedmiotu zamówienia. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia wykonawca.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

b) posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej dla inwestycji obejmującej dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu studium wykonalności /analizy wykonalności wraz z częścią finansową.

2. Wykonawca udowodni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczeń.

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena ofertowa brutto – 100%.

2. W formularzu ofertowym należy:

a) podać cenę ryczałtową za wykonanie analizy porównawczej typów kolektorów,

b) podać cenę jednostkową za wykonanie dokumentacji technicznej dla zestawu kolektorów słonecznych wraz z przedmiarem i kosztorysem,

c) podać cenę za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla 100 zestawów kolektorów słonecznych,

d) podać cenę ryczałtową za wykonanie Analizy Wykonalności Projektu i Modelu Finansowego

e) podać cenę ryczałtową za przygotowanie wniosku aplikacyjnego

f) podać cenę łączną za cały przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca złoży ofertę na całość zamówienia.

4. Należy podać cenę netto, cenę brutto i wartość podatku VAT. Cenę należy podać w PLN.

5. Cena brutto jest ceną ofertową, która zostanie uwzględniona przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy:

dostarczyć w wersji pisemnej do Urzędu Gminy Nowe Piekuty przy ul. Głównej 8, 18-212

Nowe Piekuty do Sekretariatu Urzędu, pokój nr 6 na I piętrze budynku,

Lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: ugpiekuty@pr.onet.pl, przy czym oferta wysłana drogą e-mail musi być niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. Datą wpływu oferty jest data wpływu e-maila.

2. Oferty należy składać do dnia 13.01.2017r. do godz. 12.00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

2. Należy podać ceny za wykonanie zamówienia, w sposób opisany w części III zapytania.

3. W treści oferty należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

5. Zamawiający odrzuca ofertę:

a) której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) złożonej przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

6. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VI. WARUNKI WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b);

d) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zmawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności tych osób.

e) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią określoną w formularzu ofertowym.

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostarczenie analizy porównawczej typów kolektorów – w ciągu 3 dni od podpisania umowy,

2. Dostarczenie dokumentacji technicznej kolektorów, przedmiarów, kosztorysów.

3. Dostarczenie dokumentów aplikacyjnych:

a) Wniosek o dofinansowanie

b) Analiza Wykonalności Projektu

c) Model Finansowy

– w terminie do dnia 17 luty 2017r.

przy czym wykonawca jest zobowiązany na bieżąco przesyłać materiały, które mają znaczenie dla opracowania dokumentów aplikacyjnych.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania,

d) wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających niższe ceny.

2. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, pocztą elektroniczną e-mail: ugpiekuty@pro.onet.pl , bądź faksem 86 476 15 22.

3. O terminie zawarcia umowy Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w najszybszym możliwym terminie.

 

IX. ZAŁ CZNIKI DO ZAPROSZENIA

Formularz ofertowy.

Podpis:

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty Gminy Nowe Piekuty z 05.01.2017 r. dotyczące wykonania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla inwestycji pn.”Instalacje OZE dla 100 budynków mieszkalnych w gminie Nowe Piekuty”, zobowiązuję się wykonać zadanie na warunkach i w terminie określonych w ww. zaproszeniu za kwoty:

 

Wykonanie analizy porównawczej typów kolektorów

Cena netto ……………………. zł.

Podatek VAT (….%)  ……….. zł.

Cena brutto …………………… zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej dla 100 zestawów kolektorów słonecznych

Cena netto ……………………. zł.

Podatek VAT (….%)  ……….. zł.

Cena brutto …………………… zł.

Wykonanie Analizy Wykonalności Projektu i Modelu Finansowego

Cena netto ……………………. zł.

Podatek VAT (….%)  ……….. zł.

Cena brutto …………………… zł.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego

Cena netto ……………………. zł.

Podatek VAT (….%)  ……….. zł.

Cena brutto …………………… zł.

 

Łączna cena ofertowa

Cena netto ……………………. zł. słownie: ……………………………………………………………………..

Podatek VAT (….%)  ……….. zł.

Cena brutto …………………… zł. słownie: ……………………………………………………………………..

 

 

Podane ceny są cenami ryczałtowymi i obejmują wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

Ponadto oświadczam, co następuje:

1. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia za cenę określoną w ofercie i do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie/Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną, którego reprezentuję przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w części VI ww. zapytania ofertowego.

3. Oświadczam, że skieruję do realizacji zamówienia osoby do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania zamawiającego określone w w/w. zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Oświadczam, że posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w w/w. zaproszeniu do złożenia oferty.

 

 

 

……………………………………………………………………………….

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

 

Plik do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności (UG), Ogłoszenia i przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.