Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na realizację projektu pn. „Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE”

W związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu grantowego pn. „Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty” poprzez montaż instalacji OZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza uzupełniający nabór wniosków do uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie wniosku wraz z załącznikami. Wzór dokumentów można pobrać ze strony urzędu (poniżej).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach od 25.01.2022 r. do 07.02.2022 r. w godz. od 7.30 do 15.30. 

Koszty kwalifikowane dla instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 kWp nie mogą przekroczyć 7.000,00 zł za 1 kWp.

Poziom finansowania Grantem wydatków kwalifikowanych wynosi do 75% wydatków kwalifikowanych.

 1. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Grantobiorcę, który będzie musiał ponieść całość kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Refundacja będzie dokonana po przedstawieniu dowodów zakupu i płatności oraz odbiorze technicznym instalacji .
 2. Realizacja Projektu nastąpi wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu grantowego pod nazwą: „Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE” (projekt grantowy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe.
 3. W ramach projektu grantowego, Gmina będzie udzielać mieszkańcom (Grantobiorcom) grantów na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej i/lub instalacji kolektorów słonecznych do produkcji energii cieplnej. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu).
 4. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 5. Granty mogą być przeznaczone na mikroinstalacje OZE wytwarzające energię elektryczną lub cieplną tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych.
 6. Granty nie mogą zostać wykorzystane na zakup instalacji OZE służących do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej lub działalności gospodarczej.
 7. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego w taki sposób, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitego zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną. Limit 120% dotyczy okresu po wykonaniu instalacji OZE w rocznych okresach rozliczeniowych, w całym okresie trwałości projektu.
 8. Maksymalne koszty kwalifikowane wynoszą:

a) Instalacja fotowoltaiczna:

– o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp,

– o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp.

 • Instalacja kolektorów słonecznych:

– dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł,

– dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł,

– dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany.

 • W przypadku poniesienia kosztów przekraczających limity, o których mowa w pkt 8a i 8b, Grantobiorca powyżej tych limitów pokrywa wydatki ze środków własnych.
 • Koszt całości kosztów instalacji OZE dla jednego Grantobiorcy nie może przekroczyć 50 000,00 zł netto.
 • Wszelkie informacje związane z realizacją projektu będą publikowane na stronie internetowej www.nowepiekuty.pl

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się ze szczegółami naboru zawartymi w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.