Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż działek w Jabłoni Kościelnej

Nowe Piekuty 9 marca 2015r.

Ogłoszenie

o rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości gminnych niezabudowanych

Wójt Gminy Nowie Piekuty ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gm. Nowe Piekuty.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 16 grudnia 2014r. , drugi 11 lutego 2015 r. , oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania przeprowadzone zostaną na sprzedaż nieruchomości gruntowych  położonych w obrębie wsi Jabłoń Kościelna  dla których Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą   Kw Nr LM1W/00033424/7 tj.:

 1. Nieruchomości   Nr 144/7, Nr 144/8, Nr 144/9  mają charakter mieszkaniowy, położone w centrum zabudowy wsi Jabłoń Kościelna, przy drodze gminnej urządzonej – ul. Kolejowej. Kształt działek jest korzystny dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Działki przylegają do drogi publicznej i znajdują  się w bezpośrednim zasięgu sieci uzbrojenia terenu przebiegającej w ulicy Kolejowej. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, na działkach nasadzenia – drzewostan sosna w wieku około 40 lat.

Działka Nr 144/7 o pow. 0,0903 ha – cena wywoławcza 36.600,00 zł

Działka Nr 144/8 o pow. 0,0903 ha – cena wywoławcza 36.600,00 zł

Działka Nr 144/9 o pow. 0,0898 ha – cena wywoławcza 36.400,00 zł

 1. Nieruchomość Nr 144/11 ma charakter mieszkaniowy położona w centrum zabudowy wsi Jabłoń Kościelna, przy drodze gminnej nieurządzonej –  ulica bez nazwy . Kształt działki jest korzystny zbliżony do kwadratu  dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Nieruchomość znajduje się w oddaleniu od  sieci uzbrojenia terenu przebiegającej w ulicy Kolejowej. Działka niezabudowana i niezagospodarowana,  na działce nasadzenia – drzewostan , sosna w wieku około 40 lat.

Działka Nr 144/11 o pow. 0,0855 ha – cena wywoławcza 30.420,00 zł

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 10 kwietnia  2015 r. do godziny 1500 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości nr. …

położonej w obrębie wsi…………… „ w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr. 6.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego
 2. data sporządzenia zgłoszenia
  1. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmie warunki bez zastrzeżeń
  2. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty
  3. kopię dowodu wpłaty zaliczki

Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 10 kwietnia  2015 r. na konto Urzędu Gminy Nowe Piekuty SBR Szepietowo oddział Nowe Piekuty                                 Nr 38 8769 0002 0260 0013 2000 0060.

Zaliczka wpłacana przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Rokowania odbędą się dnia 16 kwietnia 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uczestnik rokowań jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli nabywca nieruchomości odstąpi od zawarcia umowy zakupu nieruchomości wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej 6 m-cy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych umowę spółki.
 4. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach i nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Rokowania są ważne, jeżeli wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia.

W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze rokowań z oferentami.

Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń sołtysów wsi. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów 86 476152086 i 4761520.

Wójt Gminy  Marek Kaczyński

 

 

 

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia i przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.