OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty, w granicach administracyjnych gminy.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty, w granicach administracyjnych gminy.

        Na    podstawie   art.    11 pkt  1   ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r.   o   planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowe Piekuty uchwały  nr XVII/115/17  z dnia  6 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Nowe Piekuty,      w granicach administracyjnych gminy.

           Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, 18‑212 Nowe Piekuty  w terminie do dnia 04 maja 2017 r.

           Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

           Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w/w zmiany studium opracowanej na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty nr XVII/115/17   z dnia  6 lutego 2017r.

            Uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej  lub  ustnie   do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych   Piekutach      ul. Główna 8, 18‑212 Nowe Piekuty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym w terminie do dnia 04 maja 2017 r.

                                                                                                Marek Kaczyński

                      Wójt Gminy Nowe Piekuty

Obraz (128)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności (UG). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.