Ogłoszenie o przetargu

                                                                                                         Nowe Piekuty 27.03.2017 r.
                                 Ogłoszenie o przetargu

Na podst. art.  38 i 39 ust 1  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U  z 2015 r., poz. 1774  ze zmianami)     oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: Pierwszy przetarg odbył się 03.11.2016 roku.

 

  1. Nieruchomości gruntowe położone w obrębie wsi Jabłoń Kościelna  dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą   Kw Nr LM1W/00033424/7 w skład której wchodzą następujące działki:

Nieruchomości   Nr 144/8, Nr 144/9  mają charakter mieszkaniowy, położone w centrum zabudowy wsi Jabłoń Kościelna, przy drodze gminnej urządzonej – ul. Kolejowej. Kształt działek jest korzystny dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Działki przylegają do drogi publicznej i znajdują  się w bezpośrednim zasięgu sieci uzbrojenia terenu przebiegającej w ulicy Kolejowej. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, na działkach nasadzenia – drzewostan sosna w wieku około 40 lat.

Działka Nr 144/8 o pow. 0,0903 ha – cena wywoławcza 28.560,00 zł netto

Działka Nr 144/9 o pow. 0,0898 ha – cena wywoławcza 28.400,00 zł netto

 

              – Nieruchomość Nr 144/11 ma charakter mieszkaniowy położona w centrum zabudowy wsi Jabłoń Kościelna, przy drodze gminnej

nieurządzonej –  ulica bez nazwy . Kształt działki jest korzystny zbliżony do kwadratu  dający możliwość racjonalnego

zagospodarowania. Nieruchomość znajduje się w oddaleniu od  sieci uzbrojenia terenu przebiegającej w ulicy Kolejowej. Działka

niezabudowana i niezagospodarowana,  na działce nasadzenia – drzewostan , sosna w wieku około 40 lat.

Działka Nr 144/11 o pow. 0,0855 ha – cena wywoławcza 23.420,00 zł netto

Dla obszarów, na których położone są działki brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do dnia 25.04.2017 r.  roku wpłacić wadium w wysokości 10% od ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy  Nowe Piekuty SBR Szepietowo Oddział Nowe Piekuty Nr 38 8769 0002 0260 0013 2000 0060 lub w kasie Urzędu Gminy pokój Nr 9.Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej. Wadium zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a uczestnikowi , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Nowe Piekuty w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie wynosi 1.000 zł.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. Wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium.
  2. Wpłacenia kosztu sporządzenia wyceny w kwocie 307,50 zł za jedną działkę,
  3. Dokonanie wpłat i dostarczenie dowodów wpłat do Urzędu Gminy winno nastąpić najpóźniej na jeden dzień  przed datą zawarciem aktu notarialnego. Wpłat należy dokonać na konto wskazane wyżej.
  4. Opłacenia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowodu  tożsamości i stosownych pełnomocnictw,
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą-  dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • w przypadku osób  prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – a k t u a l n e g o wypisu z rejestru , właściwych pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasada RP.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015r., poz. 2082 z późniejszymi zmianami). Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości, nie zostanie dopuszczona do przetargu. Niewymagalna jest zgoda współmałżonka  , jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu lub istnieje rozdzielność majątkowa małżonków. Nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej zgodnie z wyznaczonymi granicami na gruncie.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.05.2017 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty ul  Główna 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn. Szczegółowych informacji udziela Wójt Gminy telefon ( 086) 4761520.

Wójt Gminy  Nowe Piekuty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ogłoszenia i przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.