Ogłoszenie o konkursie

                       OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji

zadania publicznego Gminy Nowe Piekuty

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 11 ust. 1, 2, 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 ze zmianami) oraz uchwały Nr III/18/15 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2015 rok , Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza otwarty konkurs ofert:

1. Rodzaj zadania.

Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty.

Zlecanie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych w powyższym zakresie może mieć formy:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Gminy Nowe Piekuty  na realizację tego zadania wynosi . 4.000 zł  (słownie: cztery tysiące złotych  00/100 złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji.

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze kultywowania wartości patriotycznych i wiedzy historycznej:

a)  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d)  spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 226, póz. 1675 ze zmianami), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich cztonków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3)  Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).

4) Wzory ofert są do pobrania w budynku Urzędu Gminy Nowe Piekuty pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu .

5)   Oferty należy składać w formie pisemnej.

6)   Wymagane załączniki do oferty:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c) kościoły i związki wyznaniowe oraz ochotnicze straże pożarne, które nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego, muszą dołączyć oświadczenie z podaniem podstawy prawnej.

7)  Odrzuceniu podlegają oferty:

a)  złożone niezgodnie ze wzorem,

b)  złożone po terminie,

c)   złożone przez podmiot nieuprawniony,

d)   nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

e)   błędnie wypełnione lub niekompletne.

8)   Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

9)  Organ zlecający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

10) Organ zlecający unieważni konkurs, jeżeli:

a)   nie zostanie złożona żadna oferta,

b)  żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.

11) Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu konkursu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie:

a)   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Piekuty,

b)   na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty,

c)   na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Piekuty.

12) Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.

13) Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy dotacji (w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana należy przedłożyć korektę kosztorysu projektu oraz harmonogramu realizacji zadania).

4. Termin realizacji zadania.

Rozpoczęcie realizacji zadania od 1 lipca 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

5. Warunki realizacji zadania.

– Obstawa mundurowa uroczystości patriotycznych organizowanych przez Gminę Nowe Piekuty tj. : 17 lipca 2015 r., – 72 Rocznica Wymordowania Mieszkańców wsi Krasowo Częstki,           29 sierpnia 2015 r., – Gminne obchody Dnia Solidarności w Hodyszewie, 11 października 2015 r., 62 rocznica zamordowania Kpt. Kazimierza Kamińskiego (Huzar).

– Organizacja „Żywej Lekcji Historii” dla uczniów Zespołu Szkół w Nowych Piekutach oraz Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej.

– Organizacja Święta Historyczno-Patriotycznego dla mieszkańców Gminy Nowe Piekuty.

– Organizacja imprezy sportowej promujące tradycje jeździeckie, wraz z konkursem wiedzy historyczno-patriotycznej dla mieszkańców Gminy Nowe Piekuty.

6. Termin składania ofert.

1)  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty – zgodnie z wzorem, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3 w terminie do 12 czerwca 2015 roku do godziny 10:00.

2)  Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8,                18 – 212 Nowe Piekuty osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty”.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1) Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 5 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

2) Wyboru oferty w drodze otwartego konkursu dokonuje Wójt Gminy Nowe Piekuty, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

3) Przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej:

a)  ocenia możliwość realizacji zadania przez oferentów,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w  odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferenci będą realizować zadanie publiczne,

d) w przypadku, gdy oferta dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego, uwzględnia planowany przez oferentów udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) uwzględnia planowany przez oferentów wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

1)  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert do realizacji poprzez ich zamieszczenie:

a)   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Piekuty,

b)   na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty,

c)   na stronie internetowej Gminy Nowe Piekuty.

2)   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:

a)   nazwę oferenta,

b)   nazwę zadania publicznego,

c)   wysokość przyznanych środków publicznych.

9. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z tym kosztami – ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2014 Gmina Nowe Piekuty przekazała z budżetu dotację w kwocie 4 tys. zł  dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

Dodatkowych informacji dotyczących warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Karol Kulesza  – Samodzielny Referent Urzędu Gminy Nowe Piekuty, telefon (86) 4761520  wew.23 (w godzinach pracy Urzędu Gminy).

Wójt Gminy – Marek Kaczyński

 

Nowe Piekuty 21 maja 2015 r.

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia i przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.