OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU kULTURY W NOWYCH PIEKUTACH

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W NOWYCH PIEKUTACH

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

nazwa stanowiska pracy : bibliotekarz – animator kultury

w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach – (1 etat)

Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie  średnie lub wyższe lub w trakcie studiów: bibliotekarskie, animacja kultury,
pedagogiczne lub pokrewne humanistyczne

2)  przygotowanie pedagogiczne – doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą

3)  obywatelstwo polskie

4)  zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą

5)  umiejętność nawiązywania dobrych relacji z ludźmi

6)  umiejętność samodzielnej organizacji pracy jak i zespołowej, z czytelnikiem dorosłym
i dziećmi.

7)  dobra znajomość obsługi komputera, środowiska Windows,  urządzeń biurowych i
audiowizualnych

 

 

Wymagania dodatkowe:

1)   dyspozycyjność

2)   odpowiedzialność, operatywność, kreatywność, umiejętność szybkiego podejmowania
decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią

3)   wysoka motywacja do pracy na rzecz lokalnej społeczności, umiejętność
podejmowania  niestandardowych wyzwań, myślenie koncepcyjne, komunikatywność otwartość na
ludzi i nowe wyzwania

4)   zaangażowanie w rozwój Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki i godne ich
reprezentowanie

5)   umiejętności w zakresie organizowania działalności kulturalno – oświatowej, promocji
czytelnictwa

6)   zdolności artystyczne np. muzyczne lub plastyczno – manualne

7)   umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych

8)   chęć rozwoju osobistego

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)   obsługa czytelników i użytkowników oraz praca z księgozbiorem

2)   obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników Biblioteki.

3)   indywidualne doradztwo w zakresie doboru literatury

4)   prowadzenie dokumentacji bibliotecznej – praca na systemie MAK+

5)    prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania,
pogadanki, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe, itp.

6)    współpraca środowiskowa (współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.)

7)    prowadzenie sekretariatu oraz wykonywanie prac administracyjno – biurowych  w
Gminnym Ośrodka Kultury

8)    pomoc przy realizacji zadań związanych z działalnością  placówki:

– organizacji i prowadzeniu spotkań, warsztatów, festynów i innych działań realizowanych
przez GOK

– opracowanie zaproszeń i plakatów, promocji wydarzeń na stronie internetowej i FB,

– realizacja zadań konkursowych ogłaszanych przez GOK w tym tworzeniu dokumentacji
konkursowej

9)    wykonywanie innych zadań merytorycznych nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków
zleconych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

 

 

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów;

4)      kwestionariusz osobowy;

5)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 17.08.2018r. do godz.14.00 z dopiskiem na kopercie : „ Nabór  na stanowisko  bibliotekarz – animator kultury”

Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o dostarczenie lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail:m.oledzka@nowepiekuty.pl lub przesłać lub dostarczyć w kopercie do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach   na adres Ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty (siedziba zastępcza).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, z którym można kontaktować się pod adresem: ul Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: rodo@arco-systemy.pl  Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej” Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

 

Monika Rogalewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Nowych Piekutach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności (GOK). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.