Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna  (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach z siedzibą w Nowych Piekutach, ul. Główna 23A;
  2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach  jest Paweł Milewski lub Wojciech Zagdański, e-mail: iod@deltacomp.pl ;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustaw: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o oświacie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy  o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje publiczne; sądy, policja, prokuratura, organy kontrolujące, organy powołane do koordynacji systemów,;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  10. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie decyzja odmowna lub pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.