UWAGA!!! TERMIN NABORU WNIOSKÓW NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 GRUDNIA 2022R.

Wójt Gminy Nowe Piekuty  informuje,

 iż  od dnia 25 listopada  2022r. do dnia 15 grudnia 2022r. będzie prowadzony nabór wniosków do udziału w projekcie

pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty”

W ramach Projektu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Piekuty spełniający poniższe warunki :

  1. Uczestnik projektu jest mieszkańcem Gminy Nowe Piekuty zameldowanym na pobyt stały i posiada budynek mieszkalny na terenie Gminy Nowe Piekuty (dopuszcza się  budynki będące w trakcie budowy).
  2. Posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  3. Nie posiada żadnych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wobec Gminy Nowe Piekuty na dzień składania Deklaracji,
  4. Złoży Deklaracje uczestnictwa w Projekcie, w której poda informacje dotyczące zakresu uczestnictwa oraz niezbędne dane potrzebne do zrealizowania działań wynikających z Projektu. Deklaracja
  5. Podpisze umowę, określającą wzajemne prawa i obowiązki Gminy i Uczestnika, na mocy której realizowane będą działania w gospodarstwie Uczestnika w ramach realizacji niniejszego Projektu,
  6. Zobowiązuje się ponieść wkład własny w kwocie stanowiącej równowartość do 30% kosztów kwalifikowanych.
  7. Dokona wpłaty zaliczki  w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych).

Informacje dodatkowe:

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
  2. Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Piekuty” zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty” załączonym poniżej oraz złożyć wypełnioną i podpisana deklarację (formularz zamieszczony poniżej) w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty  (pok. Nr 6) do dnia 15 grudnia 2022 r.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 864769520 wew. 14, 22 w godzinach pracy urzędu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.