Nabór na wolne statnowsko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty

Wójt Gminy Nowe Piekuty

ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty

ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty

 1. Stanowisko pracy:

Stanowisko  referenta w Referacie Finansowym

Wymiar czasu pracy: cały  etat

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 2. wykształcenie : wyższe ekonomiczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11, ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 9. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad  rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowymi gospodarstwom pomocniczym, Rozporządzenie Ministra Finansów w s[prawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Prawo  zamówień  publicznych, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych , Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawa o dochodach j.s.t, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o systemie oświaty, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o zakładowym funduszu socjalnym, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 10. dyspozycyjność,
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 2. preferowany profil wykształcenia: ekonomiczny,
 3. odporność na stres,
 4. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 5. wysoka kultura osobista,
 1. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
  1. Ewidencja księgowa syntetyczna i analityczna kosztów i wydatków oraz ich rozliczanie wg. planu kont dla budżetów jst.
  2. Bieżące i terminowe prowadzenie urządzeń analitycznych z prowadzonej ewidencji oraz sporządzanie wydruków w formie i terminie określonym w ustawie o rachunkowości.
  3. Okresowe uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyczną.
  4. Uzgadnianie sald z wierzycielami w zakresie rachunków publiczno – prawnych.
   1. Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z wypłatą oraz udzielaniem i spłatą pożyczek z funduszu świadczeń socjalnych pracowników urzędu gminy i szkół.
   2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w księgach inwentarzowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych.
   3. Rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji.
   4. Sporządzanie informacji i sprawozdań w zakresie:

–      badań popytu na pracę;

–      koszty prowadzenia szkół (SIO),

–      środków trwałych.

9.. Sporządzanie zestawień przypisu list płac według planu kont i innych poleceń księgowych.”

10. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych.

11. Kalkulacja kosztów usług i prowadzenie obciążeń innych gmin, których to dotyczy,

12. Sporządzanie deklaracji VAT – 7 wraz z obsługą  prowadzenia rejestru ewidencji sprzedaży i zakupów.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1)    praca na cały etat,

2)    praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2017 r.   w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1621 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowe Piekuty,

4)    wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,

5)    kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
  6. kwestionariusz osobowy,

7. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

      Kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu)

w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Nowe Piekuty  pokój Nr 6 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Referacie Finansowym” w terminie do dnia               24 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Pani Ewa Pruszyńska – Sekretarz Gminy tel. 604618453.

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 902 z późn. zm.)”.

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni o jego terminie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Piekuty – http://www.bip.nowepiekuty.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Piekuty  https://www.nowepiekuty.pl/ .

                                                         

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                       Marek Kaczyński

Nowe Piekuty, 02.08.2018

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.