Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

Pomysł powołania partnerstwa lokalnego, skupiającego przedstawicieli trzech sektorów i działającego na rzecz szeroko rozumianego rozwoju zrodził się w 2007 r., podczas spotkań przedstawicieli samorządów i lokalnych liderów z terenu powiatu wysokomazowieckiego i bielskiego.

W efekcie, po dokładnym zapoznaniu się z zasadami oddolnej inicjatywy w ramach 4 osi PROW, zdecydowano o podjęciu współpracy pomiędzy 10 gminami: miasto Brańsk, Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Rudka, Wysokie Mazowieckie. Współpracy w celu rozpoczęcia działań zmierzających do aktywizacji samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych, zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz budowania kapitału społecznego, aktywizacji środowisk lokalnych, tworzenia nowych miejsc pracy i dochodu, zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych.

Efektem współpracy stało się powołanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. 8.05.2008 r. odbyło się zgromadzenie założycieli stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 21.08.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310272.

10 gmin inicjatorów partnerstwa LGD „Kraina Bobra” z uwagi na bardzo dobrą współpracę i jej wymierne korzyści podtrzymało wolę dalszego współdziałania w ramach grupy w nowej perspektywie na lata 2014-2020. W szeregi członków LGD „Kraina Bobra” w dn. 30.10.2014 przyjęto także miasto Wysokie Mazowieckie, które z uwagi na dotychczasowe przepisy w zakresie LEADER nie mogło być członkiem (członkiem mogła być tylko gmina miejska do 5 tys. mieszkańców).

Ponadto, z obszaru sąsiedniej LGD „Brama na Bagna”, cztery gminy: Zambrów, Kołaki Kościelne, Rutki i Szumowo wyraziły wolę członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Bobra”. Zarząd LGD „Kraina Bobra” pozytywnie odniósł się do tych propozycji i w dn. 12.05.2015 przyjął do struktury LGD gminy: Zambrów i Rutki-Kossaki oraz w dn. 8.06.2015 gminy: Szumowo i Kołaki Kościelne.

Z uwagi na potrzebę zachowania spójności terytorialnej zaproponowano współpracę także miastu Zambrów. Spotkało się to z pozytywnym odbiorem i Zarząd LGD na posiedzeniu w dn. 1.07.2015 przyjął miasto Zambrów w poczet członków LGD.

W związku ze znacznym powiększeniem obszaru Walne Zebranie Członków w dn. 18.09.2015 podjęło decyzję o zmianie nazwy organizacji na: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. LGD planuje kontynuować dotychczasową politykę rozwoju obszaru objętego LSR.

Stowarzyszenie realizowało Strategię w ramach Programu Leader PROW 2007-2013. Wszystkie gminy będące inicjatorami Stowarzyszenia posiadają doświadczenie we wdrażaniu podejścia LEADER. Nowoprzyjęte gminy wiejskie posiadają również duże doświadczenie we wdrażaniu podejścia LEADER z uwagi na członkostwo w okresie programowania 2007-2013 w Lokalnej Grupie Działania „Brama na Bagna”.

Z programu LEADER nie korzystały gminy miejskie: Wysokie Mazowieckie i Zambrów. Wynika to z faktu istniejących ograniczeń co do liczby mieszkańców gminy miejskiej. Niemniej jednak oba podmioty posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów wpływających na rozwój społeczności lokalnej.

LGD liczy 113 członków zwyczajnych, reprezentujących wszystkie wymagane przepisami sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Wszystkie gminy, objęte LSR, są jej członkami i mają swych przedstawicieli w każdym wymaganym sektorze. Najliczniej reprezentowany jest sektor społeczny, który liczy 69 członków. Sektor gospodarczy i sektor publiczny liczą odpowiednio 23 i 21 członków. Jednakże Stowarzyszenie ma charakter otwarty, w swojej działalności stale zachęcało i zachęcać będzie do podjęcia współpracy z LGD przez podmioty lub mieszkańców z terenu zrzeszonych gmin, a także spoza tego obszaru, którzy wyrażają taką chęć. Zapraszamy do współpracy.

W skład Stowarzyszenia wchodzą reprezentanci różnych środowisk, tj. przedsiębiorstwa, reprezentanci i pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, w tym edukacyjnych i kulturalnych, a także stowarzyszeń, które na co dzień podejmują pracę na rzecz różnych grup społecznych o specyficznych potrzebach, np. osób starszych (m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku), dzieci i młodzieży (m.in. Szkoły, Gminne /Miejskie Ośrodki Kultury), osób z grup defaworyzowanych (Gminne/ Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, a także Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający na obszarze Województwa Podlaskiego), osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym rolników (Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Ma to ogromne znaczenie dla charakteru interwencji podejmowanej przez LGD w lokalnym środowisku. Wiedza i doświadczenie podmiotów lub osób zaangażowanych w pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących przyczyni się do kierowania odpowiedniego i efektywnego wsparcia, wynikającego z potrzeb jakie komunikują te grupy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

ul. Mickiewicza 1a, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 722 15 94 361 REGON: 200229200

adres korespondencyjny i adres Biura:

ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

(budynek Urzędu Miejskiego, II piętro, pokoje nr 21 i 22)

tel. 86 275 25 92 w. 38 i 39, 504 056 009

e-mail: biuro@bramanapodlasie.pl

Numer konta bankowego: 74 8774 0000 0017 8709 2000 0010

 

Godziny pracy biura:

poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30


Iwona Wiernicka – p.o. Dyrektor Biura
tel. 86 275 25 92 wew. 38
Agata Gołaszewska – Specjalista ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji
tel. 86 275 25 92 wew. 39
Monika Dzielnik – p.o. Koordynator ds. wdrażania PROW
tel. 86 275 25 92 wew. 39
Katarzyna Śniecińska – Dyrektor biura – urlop
tel. 86 275 25 92 wew. 38
Magdalena Mickiewicz-Kulesza – Koordynator ds. wdrażania EFS – urlop
tel. 86 275 25 92 wew. 39

 

zp8497586rq
Ten wpis został opublikowany w kategorii Organizacje pozarządowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.