Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2021r. w województwie podlaskim

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania, o którym mowa w art. 22 pkt. 14 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r., poz. 1876, ze zm.) w zakresie finansowego wspierania programów w określonym obszarze pomocy społecznej Wojewoda Podlaski ogłosił w dniu 1 marca 2021r. konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2021r. w województwie podlaskim w ramach Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w latach 2019,2020 i 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057).

Obszar pomocy społecznej, w którym możliwe jest wsparcie finansowe w 2021r. to udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez:

  1. opracowanie i realizację programów służących budowaniu lokalnego systemu pomocy rodzinie oraz zapobieganiu patologii rodziny, promowanie wartości rodzinnych, solidarności międzypokoleniowej;
  2. opracowanie i realizację programów służących wzmocnieniu i usprawnieniu systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych;
  3. opracowanie i realizację programów służących podniesieniu jakości usług w placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnych.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego):

a. na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,

b. w kancelarii Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. 6 – poprzez doręczenie korespondencji do wystawionej skrzynki w łączniku przy holu w wejściu głównym do urzędu.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami dostępne jest w : Biuletynie Informacji Publicznej PUW w Białymstoku, http://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ oraz na stronie internetowej PUW w Białymstoku: http://www.gov.pl/web/uw-podlaski/realizowane-programy2

Informacje w sprawie składania ofert są udzielane w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerami telefonów: (85) 743 94 43, (85) 743 96 65

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności (OPS). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.