IV Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty

W dniu 24 lutego odbyła się IV Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty, na której podjęto następujące uchwały:

1. utworzono świetlicę wiejską w Nowych Piekutach;
2. wybrano metodę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalono stawki tej opłaty;
3. Radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki w miejscowości Jabłoń Piotrowce;
4. ustalono wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
5. ustalono wspólną obsługę finansowo – księgową szkół z Urzędem Gminy Nowe Piekuty;
6. ustalono wysokość opłaty adiacenckiej;
7. ustalono cenę za dostawę energii cieplnej do budynków komunalnych;
8. ustalono,  że fundusz sołecki nie będzie wyodrębniony z budżetu gminy;
9. wprowadzono zmiany do budżetu na 2015 rok;
10. przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017;
11. ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
12. przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Nowe Piekuty na rok 2015;
13. uchwalono zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Nowe Piekuty na realizacje inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107629B wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Jośki”, realizacja ze środków budżetu Gminy Nowe Piekuty.

Ponadto podczas sesji zostało przedstawione:

  1. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014;
  2. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za rok 2014;
  3. sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 r. i przedstawienie potrzeb, w tym:

– informacja o realizacji ustaw o; pomocy społecznej,  świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o oświacie (stypendia szkolne),

– informacja o realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny),

– realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na Sesji również przedstawiono informację z przeprowadzonych wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Nowe Piekuty na kadencję 2015-2018 – podsumowanie kadencji 2011-2014.

Podczas tegorocznych wyborów w ośmiu wsiach zmienili się Sołtysi:
1. Stokowisko – Pani Maria Budniak
2. Jośki – Pan Grzegorz Bańkowski
3. Stare Żochy – Pan Waldemar Żochowski
4. Jabłoń Jankowce – Pan Kazimierz Brzozowski
5. Kostry Litwa – Pani Monika Gołębiewska
6. Krasowo Wólka – Pani Henryka Krassowska
7. Nowe Piekuty – Pan Sławomir Pruszyński
8. Jabłoń Dobki – Pan Piotr Śliwowski

W pozostałych miejscowościach zostali wybrani Sołtysi z poprzedniej kadencji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.