Gminny Ośrodek Kultury

Nazwa Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
Adres ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty
Dane kontaktowe tel. 574 024 523
email: gok@nowepiekuty.pl www: https://www.facebook.com/goknowepiekuty
Dyrektor \ kierownik Monika Rogalewska
Zadania \ Cele Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka  Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenieGminy Nowe Piekuty. Do zadań GOK-u należy w szczególności:Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego.Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.Tworzy koła i zespoły zainteresowań, pracownie i warsztaty twórcze.Organizuje imprezy kulturalno – historyczne, sportowe.Tworzy, udostępnia i dokumentuje dobra i wartości kultury.Prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą w dziedzinie kultury i sztuki.

Wydaje gazetę lokalną.

Dodatkowy opis GOK w Nowych Piekutach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406.)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach informuje:

Klauzula Informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L.2016.119.1 z późn. zm.) informuję, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, w skład którego wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach;
  Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty, tel. 574024523

Inspektorem danych osobowych jest Małgorzata Szpakowska.
Kontakt z Inspektorem Ochrony  Danych email:   rodogok@nowepiekuty.pl

 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  3. w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
  1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw;
  2. podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie
 • Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności (GOK), Strony. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.