Działki na sprzedaż na terenie gminy!

2 stycznia 2015r.

Ogłoszenie

o rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości gminnych niezabudowanych

Wójt Gminy Nowie Piekuty ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gm. Nowe Piekuty.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 8 maja 2014r. , drugi 10 lipca 2014 r. , oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Rokowania odbyły się w dniu 29 sierpnia 2014 roku – wynik negatywny.

Rokowania przeprowadzone zostaną na sprzedaż następujących nieruchomości:

 1.       Łopienie Zyski – nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Zyski w bliskim sąsiedztwie zabudowań przy drodze gruntowej -użytki kopalne .Na działce znajduje się drzewostan – samosiew nie posiadający wartości użytkowej lecz jedynie wartość opałową. Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania, księga wieczysta Nr 19325.

>        nr geod. 25 o pow. 0,2010 ha. Cena wywoławcza 705 zł.

 1. Łopienie Ruś

>        Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Ruś z dala od zabudowań przy drodze gruntowej polnej- działka stanowi użytki kopalne . Na działce znajduje się drzewostan – samosiew nie posiadający wartości użytkowej lecz jedynie wartość opałową. Nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania, nr geod. 41 o pow. 0,2780 ha, księga wieczysta Nr Ml W/00019314/9. Cena wywoławcza 996 zł.

 1. 3.                  Łopienie  Jeże
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie  Jeże z dala od zabudowań  przy drodze gruntowej polnej- użytki  kopalne . Na działce znajduje się drzewostan – samosiew nie posiadający wartości użytkowej lecz jedynie wartość opałową.  Nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania, nr geod. 315 o pow. 0,5200 ha, księga wieczysta Nr 19311. Cena wywoławcza               1.798, 00 zł.                       
 1. Wierzbowizna
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Wierzbowizna z dala od zabudowań przy drodze gruntowej polnej -użytek kopalny, położona w starym wyrobisku

żwirowni porośnięta krzakami. Nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania, nr geod. 17 o pow. 0,1430 ha, księga wieczysta Nr LM1W/00019709/5. Cena wywoławcza 495 zł.

 1. Krasowo Wólka
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Krasowo Wólka z dala od zabudowań przy drodze asfaltowej- nieużytki, działka porośnięta krzakami stanowiącymi wartość opałową. Nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania nr geod. 118 o pow. 0,6080 ha, księga wieczysta Nr 19701. Cena wywoławcza 4.775 zł.
 1. 6.       Nowe Żochy -nieruchomości gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Żochy z dala od zabudowań przy drodze gruntowej polnej – użytki kopalne . Na działkach znajduje się drzewostan – samosiew nie posiadający wartości użytkowej lecz jedynie wartość opałową. Nieruchomości są przeznaczona do rolniczego wykorzystania, księga wieczysta Nr LM1W/00019317/0.
 • nr geod. 215 o pow. 0,3200 ha, Cena wywoławcza 1.106 zł.
 • nr geod. 6 o pow. 0,7400 ha. Cena wywoławcza 2.558 zł.
 • nr geod. 233 o pow. 0,2400ha. Cena wywoławcza 830 zł.
 1. Nowe Rzepki
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Rzepki wśród użytków rolnych przy drodze biegnącej ze wsi Nowe Rzepki do pól – kopaliny R VI. Na działce znajduje się drzewostan – samosiew nie posiadający wartości użytkowej.

Nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania, nr geod. 143 o pow. 0,2320 ha, księga wieczysta Nr 19700. Cena wywoławcza 802 zł.

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Rzepki wśród użytków rolnych przy drodze biegnącej ze wsi Nowe Rzepki do pól – kopaliny R VI. Na działce znajduje się drzewostan – samosiew nie posiadający wartości użytkowej, nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania, nr geod. 145 o pow. 0,2800 ha, księga wieczysta Nr 19700. Cena wywoławcza 968 zł.

1. Skłody Przyrusy

> Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Skłody Przyrusy z dala od zabudowań przy drodze asfaltowej – nieużytki. Działka porośnięta krzakami niezagospodarowana. Nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania, nr geod. 23 o pow. 0,1990 ha, księga wieczysta Nr 19329. Cena wywoławcza 1.563 zł.

 1. Markowo Wólka – nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie wsi Markowo Wólka w bliskim sąsiedztwie zabudowań przy drodze asfaltowej – użytki kopalne . Na działkach znajduje się drzewostan – samosie w nie posiadający wartości użytkowej lecz jedynie wartość opałową. Nieruchomości są przeznaczone do rolniczego wykorzystania, księga wieczysta Nr 19705.
 • nr geod. 261 o pow. 0,5430 ha,. Cena wywoławcza 4.969 zł.
 • nr geod. 262 o pow. 0,1350 ha. Cena wywoławcza 1.236 zł.
 • nr geod. 263 o pow. 0,1370 ha. Cena wywoławcza 1.254 zł.

1. Lendowo Budy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Lendowo Budy z dala od zabudowań przy drodze gruntowej nie urządzonej – użytki kopalne . Na działce znajduje się drzewostan – samosiew nie posiadający wartości użytkowej lecz jedynie wartość opałową. Nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania, nr geod. 50 o pow. 0,3410 ha, księga wieczysta Nr 19318. Cena wywoławcza 1.179 zł.

 1. Jośki
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jośki z dala od zabudowań przy drodze asfaltowej – nieużytki, Działka porośnięta krzakami stanowiącymi wartość opałową. Nieruchomość jest przeznaczona do rolniczego wykorzystania, nr geod. 102 o pow. 0,2500 ha, księga wieczysta Nr 19332. Cena wywoławcza 1.964 zł.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 3 lutego 2015 r. do godziny 1500 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości nr. … położonej w obrębie wsi…………… „ w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr. 6.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego
 2. data sporządzenia zgłoszenia
  1. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmie warunki bez zastrzeżeń
  2. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty
  3. kopię dowodu wpłaty zaliczki

Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 3 lutego 2015 r. na konto Urzędu Gminy Nowe Piekuty SBR Szepietowo oddział Nowe Piekuty Nr 38 8769 0002 0260 0013 2000 0060 lub w kasie Urzędu Gminy pokój numer 9.

Zaliczka wpłacana przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Rokowania odbędą się dnia 9 lutego 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uczestnik rokowań jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli nabywca nieruchomości odstąpi od zawarcia umowy zakupu nieruchomości wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej 6 m-cy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych umowę spółki.
 4. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach i nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Rokowania są ważne, jeżeli wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia.

W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze rokowań z oferentami.

Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń sołtysów wsi. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów  86 476152086 4761520.

Wójt Gminy Marek Kaczyński

UWAGA ZMIANY!!!

Zarządzenie Nr 3

 

 

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia i przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.