Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, w skład którego wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej zakładki na stronie internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  zakładki Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Piekuty.

Data publikacji strony internetowej: 2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016 r.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Obrazki nie mają alternatywnego opisu. Zostanie to poprawione w miarę możliwości.

W elementach strony występują tagi o nazwie object, w których nie ma tekstu. Elementy te służą do konfiguracji stylu strony i przedstawieniu językowi PHP odpowiednich parametrów, jak ma tą stronę wyświetlać.

Pliki PDF, JPG, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Oświadczenie sporządzono dnia: 05.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.nowepiekuty.pl spełnia wymagania w 86,70 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Rogalewska, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 574 024 523 oraz mailowo gok@nowepiekuty.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Głównej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną  znajduję się na pierwszym piętrze.
W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny skorzystać z dzwonka. Po uruchomieniu sygnału zostanie wezwany pracownik GOK-u.. Osoby mające problemy z poruszaniem się mogę skorzystać ze schodołazu. W takim przypadku należy skontaktować się z GOK-iem  telefonicznie lub meilowo na 3 dni robocze przed planową wizytą.

W budynku znajduję się 2 toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (parter i pierwsze piętro)
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W GOK-u osoby niepełnosprawne nie mają możliwości skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w GOK-u, kontaktując się z pracownikiem GOK-u za pomocą:
• tel. 574024523,
• e-mai: gok@nowepiekuty.pl
podając datę oraz godzinę wizyty w GOK-u oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia GOK zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Nowe Piekuty 05.10.2020 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach

Monika Rogalewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.