Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://www.nowepiekuty.pl/ops

Data publikacji strony internetowej: 2012r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– obrazki nie mają alternatywnego opisu. Zostanie to poprawione w miarę możliwości.

– część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF, które nie są dostępne cyfrowo.

– pliki PDF, JPG, DOC itp. – redaktor stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.nowepiekuty.pl/ops spełnia wymagania w 86.91 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa –Iwona Brzozowska,
adres e-mail – i.brzozowska@nowepiekuty.pl
numer telefonu – 666 090 399

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się od strony ulicy Głównej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do OPS i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W OPS nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W OPS osoby niepełnosprawne mają możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Nowe Piekuty, 22.09.2020r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzysztof Porowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Deklaracja dostępności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.