Zaproszenie do złożenia oferty na odśnieżanie na terenia Gminy Nowe Piekuty w okresie zimy 2017/2018

Nowe Piekuty , dnia 10.11.2017 r.

Znak sprawy:IK.271.18P.17

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Gmina Nowe Piekuty  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania sprzętem Wykonawcy dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Nowe Piekuty w okresie zimy 2017/2018 r.

II. Termin realizacji:

Od podpisania umowy do 31.03.2018 r.

III. Istotne warunki zamówienia:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia,

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć

oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

     a ponadto:

1)      przystępujący do przetargu musi  dysponować co najmniej czterema jednostkami sprzętu do odśnieżania o wymaganej mocy od 60 do 150 KM z pługiem o szerokości min. 2,4 m zabezpieczonym na końcu lemiesza gumą zapobiegającą uszkodzeniom krawężnika i jezdni,

2)      pojazdy wykonujące odśnieżanie winny spełniać wymogi określone w przepisach o ruchu drogowym,

3)      przystępujący do przetargu może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów; w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

4)      przystąpienie do odśnieżania i użycie niezbędnej ilości i rodzaju sprzętu w zależności od zaistniałej sytuacji na drogach, w ciągu do 2 godz. od telefonicznego powiadomienia przez osobę do tego upoważnioną.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena za 1 h pracy poszczególnego sprzętu – 100 %

Do oceny i wyboru oferty zostanie wzięta najniższa łączna cena brutto za cztery jednostki sprzętowe.

 

V. Sposób przygotowania oferty:

oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na odśnieżanie dróg” z podaniem ceny brutto za jedną godzinę pracy sprzętu oraz rodzaj sprzętu (na załączonym formularzu ofertowym), należy składać do dnia  15.11.2017 r.  w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Nowe Piekuty

ulica Główna 8

18-212 Nowe Piekuty

Pokój nr 6

lub przesłać na nr faksu:  86  476 15 22, e-mail: ugpiekuty@pro.onet.pl

Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jan Rzymski

 

VI. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

…………………………

(Podpis pracownika merytorycznego)

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.