Zapraszamy do udziału w konkursie „Książka z morałem o Gminie Nowe Piekuty”

Gmina Nowe Piekuty

ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty tel. 864761520 www.nowepiekuty.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach

ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty tel. 864761523

 

REGULAMIN

konkursu „Książka z morałem o Gminie Nowe Piekuty”

I Organizatorzy konkursu:

 • Urząd Gminy Nowe Piekuty
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach

II Konkurs organizowany jest w ramach 150 Rocznicy Utworzenia Gminy Piekuty w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

III Cele konkursu:

 • Przybliżenie społeczności lokalnej dziedzictwa kulturowego regionu,
 • popularyzowanie kultury regionalnej,
 • rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
 • popularyzowanie czytelnictwa,
 • integracja społeczności Gminy Nowe Piekuty.

IV Uczestnicy

 • Konkurs ma charakter otwarty obejmuje mieszkańców Gminy Nowe Piekuty. Książki będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dorośli” (18 lat i więcej) oraz „dzieci i młodzież” (do 17 lat).

V Zakres tematyczny konkursu:

 • ukazanie zmian zachodzących w Gminie Nowe Piekuty,
 • ukazanie atrakcyjności przyrodniczych i kulturowych w Gminie,
 • uwzględnienie obchodów 150 Rocznicy Utworzenia Gminy Piekuty  

VI Sposób realizacji – wymagania formalne

 • Książka od początku do końca musi być dziełem jednej osoby
 • Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały.
 • Osoba może tylko zgłosić 1 pracę.
 • Maksymalny format książki A4.
 • Technika pracy dowolna.
 • Najwyżej oceniane będą formy wykazujące samodzielność i pomysłowość autorów, np. niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką powstałej książki.
 • Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:

– tytuł,

– imię i nazwisko autora.

– rok i miejsce wydania.

 • W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk lub informacji o pochodzeniu danego źródła (np. adres strony internetowej).
 • Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć kartę zgłoszenia (dostępną na stronie internetowej organizatora konkursu – Gminy Nowe Piekuty).
 • Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie pamiętając o podpisach rodziców/opiekunów.

Karta zgłoszenia zawiera:

– tytuł książki,

– imię i nazwisko autora/ilustratora;

– datę urodzenia;

– nazwę i adres  wraz z numerem telefonu;

– zgody podpisane czytelnie a w przypadku dzieci i młodzieży podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 • Prace, które nie spełnią ww. wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do konkursu!!!

VII Kryteria oceny

 • Poprawność merytoryczna (zgodna z tematem, czytelność, jasność przekazu)
 • Estetyka, malowane ilustracje, zdjęcia (kompozycja)
 • Ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).

VIII Postanowienia końcowe

 • Prace nadesłane na konkurs stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący Gminę Nowe Piekuty
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Finał konkursu nastąpi do 20  czerwca 2018 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Nowe Piekuty.
 • W przypadku pytań odnośnie konkursu osobą do kontaktu jest Renata Kruszewska (tel. 86 476 15 23,             e-mail: r.kruszewska@nowepiekuty.pl)

 

Wszystkie „Książki z morałem o Gminie Nowe Piekuty” należy złożyć

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowych Piekutach

od 8 maja do 15 czerwca 2018 roku

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.