Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Nowe Piekuty

ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty

   ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty

 1. Stanowisko pracy:

Stanowisko:  młodszy referent

Wymiar czasu pracy: cały  etat

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. wykształcenie : minimum średnie,
  2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  3. korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
  8. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -  oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  9. dyspozycyjność,
  10. prawo jazdy kat. B.
  11. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
   1. preferowany profil wykształcenia: wyższe administracja, wyższe rolnicze lub ochrona środowiska,
   2. doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej,
   3. pożądana znajomość programów GOMIG – odpady, SL 2014,
   4. dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego,
   5. odporność na stres,
   6. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
   7. wysoka kultura osobista.
   8. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
   9. Prowadzenie spraw określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach – utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

-         prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-         przygotowanie ewidencji nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych wytwarzających odpady komunalne,

-         prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

-         ewidencja sprawozdawczości od przedsiębiorców oraz dla Urzędu Marszałkowskiego,

-         opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i jego realizacja,

-         nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli,

-         kontrola wykonywania warunków umowy przez firmę odbierająca odpady komunalne,

-         współpraca z regionalna instalacją do przetwarzania odpadów,

-         dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,

-         nadzór nad punktami gromadzenia odpadów w zakresie surowców wtórnych,

-         opracowywanie informacji przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,

-         przygotowywanie i przekazywanie danych do ogłoszenia przetargu dla pracownika ds. zamówień publicznych,

-         współdziałanie z właściwymi pracownikami działu księgowości w zakresie spraw dotyczących gospodarki odpadami.

-         likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk i wylewisk.

 1. Dokonywanie przypisu należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

 1. Gospodarka wodno – ściekowa:

-         udział w pracach związanych z procesem inwestycyjnym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

-         wydawanie warunków technicznych przyłączy wodociągowych,

-         bieżące monitorowanie funkcjonowania oczyszczalni ścieków będącej we

władaniu Gminy oraz nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,

- terminowe dokonywanie badań jakości wody z wodociągu i analiza wyników badań.

 1. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków unijnych w ramach programów w latach 2014- 2020, środki krajowe ( Ministerstwo , Urząd Marszałkowski,  Fundusz Ochrony Środowiska           i inne).

-        analiza możliwości korzystania z programów unijnych kierowanych do jst. i jednostek organizacyjnych gminy,

-        przygotowywanie wniosków w celu pozyskiwania środków unijnych,

-        bieżący monitoring realizacji wniosków

-        uczestnictwo podczas kontroli realizacji zadań i wydatkowania środków współfinansowanych ze środków unijnych – odpowiedzialność za ewaluację projektów – sprawozdawczość.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego, bieżące monitorowanie funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz przestrzeganie ustalonego czasu świecenia lamp ulicznych, przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego i nadzór nad wykonywaniem napraw.
 2. Odpowiedzialność za przygotowanie pod względem merytorycznym dokumentacji procesu inwestycyjnego w zakresie prowadzonych spraw i przekazywanie danych do osoby odpowiedzialnej za przygotowywanie przetargów.
 3. Ochrona środowiska –m sporządzanie informacji i sprawozdań, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
 4. Nadzór nad  utrzymaniem porządku w miejscach pamięci narodowej – cmentarze wojenne, mogiły, pomniki o na podst. Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 5. Organizacja imprez sportowych, nadzór nad pracą animatorów „ORLIK”.
 6. Konkursy dla organizacji pozarządowych.
 7. Warunki pracy na stanowisku:

1)    praca na cały etat,

2)    praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2017 r.   w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1621 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowe Piekuty,

4)    wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,

5)    kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
  6. kwestionariusz osobowy,

7. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

      8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Nowe Piekuty  pokój Nr 6 (Sekretariat)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszy referent w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty” w terminie do dnia 12 marca  2018 r. do godz. 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Pani Ewa Pruszyńska – Sekretarz Gminy tel. 86 4761 520 wew. 13.

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 902 z późn. zm.)”.

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni o jego terminie.

Proponowany termin zatrudnienia 03.04.2018 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Piekuty – http://www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Piekuty  http://www.nowepiekuty.pl/ .

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                       Marek Kaczyński

Nowe Piekuty, 27.02.2018

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.