Świadczenie „Dobry start”

Program „Dobry start”

(wyprawka 300+)

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program „Dobry start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole.

Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na dziecko, w związku  z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia.

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymają wsparcie do ukończenia 24 roku życia.

Kiedy świadczenie nie przysługuje

– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje  te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

– na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Jednostki będą wykorzystywać rozwiązania organizacyjne  i teleinformatyczne, którymi posługują się przy realizacji świadczenia 500+.

Wnioski – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny – będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych  w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydawania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą jedynie wydawane w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

W przypadku przyznania świadczenia „Dobry start” organ właściwy prześle informację na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach osobiście lub telefonicznie

pod numerem tel. 666 090 399

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności (OPS). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.