POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Rodzice, jeżeli dochód waszej rodziny nie przekracza kwoty 528 złotych  na jedną osobę  możecie ubiegać się o stypendium  szkolne dla waszego dziecka:

wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach w terminie od początku roku szkolnego do 15 września 2020r., w przypadku Kolegiów  do 15 października 2020r.

Wnioski można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

 

 wniosek powinien być kompletnie wypełniony i podpisany

do wniosku należy dołączyć dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a w przypadku dochodu utraconego wszystkie dochody z miesiąca składania wniosku m.in:

 

wynagrodzenie za pracę (kwota netto – potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem)

świadczenia rodzinne (ksero decyzji o zasiłku rodzinnym z dodatkami za okres sierpień i wrzesień br.)

emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne (ksero decyzji , oryginał do wglądu, ostatni odcinek z poczty)

stałe zasiłki z pomocy społecznej (ksero decyzji, oryginał do wglądu)

dodatek mieszkaniowy (za okres sierpień i wrzesień br. , ksero decyzji, oryginał do wglądu)

alimenty, świadczenia alimentacyjne (za okres sierpień i wrzesień br., ksero decyzji lub inne dokumenty potwierdzające otrzymywanie świadczenia)

–  zasiłek dla bezrobotnych

dochody z gospodarstwa rolnego (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lub oświadczeniem)

dochody z działalności gospodarczej (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lub oświadczeniem),

ostatni odcinek opłaconego ubezpieczenia w KRUS,

inne dochody (potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniem)

inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych

 
Stypendium szkolne przyznawane jest decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach  i realizowane tylko na podstawie faktur i rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę. Faktury i/lub rachunki imienne mogą być z datą od sierpnia b.r.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  • klęski żywiołowej i straty w gospodarstwie domowym,
  • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
  • innych, szczególnych okoliczności.

UWAGA !!! Wniosek należy złożyć  w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowe Piekuty,
  • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny przyznawany jest niezależnie: od otrzymywanego stypendium szkolnego i wysokości dochodów uzyskanych w rodzinie ucznia. Zasiłek szkolny wypłacany jest po przedłożeniu rachunków poniesionych kosztów związanych z edukacja dziecka tak jak przy stypendium szkolnym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności (OPS). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.