Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty

Wójt Gminy Nowe Piekuty

ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty

ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty

 1. Stanowisko pracy:

Stanowisko  inspektora w Referacie Inwestycyjno- Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Wymiar czasu pracy: cały  etat

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 2. wykształcenie : wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11, ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 9. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, Prawo  zamówień  publicznych, Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 10. umiejętność czytania ksiąg wieczystych,
 11. umiejętność czytania map i projektów budowlanych,
 12. dyspozycyjność,
 13. prawo jazdy kat. B.
 14. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 15. preferowany profil wykształcenia: budownictwo , ochrona środowiska,
 16. odporność na stres,
 17. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 18. wysoka kultura osobista,
 19. Dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.

 

 1. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1.Organizacja i nadzór procesu budowlanego inwestycji gminnych.

2.Prowadzenie wszystkich spraw związanych z budową, modernizacją, remontami i użytkowaniem  obiektów będących własnością Gminy.

3. Prowadzenie odbioru robót remontowych, modernizacyjnych i budowlanych na obiektach będących własnością Gminy.

4. Odbiór od wykonawców dokumentacji projektowych ( sprawdzanie kompletności i poprawności jej wykonania pod względem formalnym i merytorycznym).

5. Przeglądy obiektów komunalnych i prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późniejszymi zmianami).

6.Prowadzenie wszystkich spraw związanych z budową, modernizacją, remontami i użytkowaniem  dróg gminnych.

7. Bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych, placów i parkingów – kontrola terminowości i prawidłowości wykonania odśnieżania.

8.Bieżące kontrolowanie i naprawy dróg gminnych, placów i parkingów.

9. Utrzymanie i zapewnienie drożności mostów, mostków i przepustów na drogach gminnych.

10.Bieżące kontrolowanie i niezwłoczne zgłaszanie do Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich usterek bądź zagrożeń występujących na drogach powiatowych i wojewódzkich.

11. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg, mostów i przepustów na terenie Gminy.

12.Bieżący nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie dróg gminnych.

13.Prowadzenie spraw dotyczących opracowywania i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

14.Sporządzanie dokumentacji do udzielania ulg inwestycyjnych w gospodarstwach rolników.

15.Przygotowanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie prowadzonych spraw i przekazywanie danych do osoby odpowiedzialnej za przygotowywanie przetargów.

16.Współuczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji krótkoterminowych i wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy.

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1)    praca na cały etat,

2)    praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2017 r.   w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1621 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowe Piekuty,

4)    wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,

5)    kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
  6. kwestionariusz osobowy,

7. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu)

w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Nowe Piekuty  pokój Nr 6 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjno – Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa” w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Pani Ewa Pruszyńska – Sekretarz Gminy tel. 86 4761 520 wew. 13.

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 902 z późn. zm.)”.

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni o jego terminie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Piekuty – http://www.bip.nowepiekuty.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Piekuty  http://www.nowepiekuty.pl/ .

 

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                       Marek Kaczyński

Nowe Piekuty, 04.04.2018

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.