Informacja o terminie składania wniosków o świadczenie dobry start na okres 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach informuje o terminie składania wniosków o przyznanie świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Aby otrzymać świadczenie dobry start wniosek należy złożyć w terminie od 1 lipca (jedynie drogą elektroniczną), od 1 sierpnia drogą tradycyjną w tut. ośrodku do 30 listopada 2020r. !!!

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W roku 2020, w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w terminie późniejszym, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko, w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymają wsparcie do ukończenia 24 roku życia.

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Dnia 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6. Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach
policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności (OPS). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.