INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIACH Z POMOCY SPOŁECZNEJ

                                              INFORMACJA

O  PRZYSŁUGUJĄCYCH  ŚWIADCZENIACH

Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc przysługuje w szczególności osobom dotkniętym:

– ubóstwem

– sieroctwem

– bezdomnością

– bezrobociem

– niepełnosprawnością

– długotrwałą lub ciężką chorobą

– przemocą w rodzinie

– potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

– bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych

– trudnościami w integracji cudzoziemców uzyskujących w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

– trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

– alkoholizmem lub narkomanią

– zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową

– klęską żywiołową lub ekologiczną.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych wyżej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) ŚWIADCZENIA  PIENIĘŻNE:

v ZASIŁEK  STAŁY

Przysługuje w przypadku braku uprawnień do świadczenia emerytalno – rentowego
z innych systemów zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS, itp.).

Zasiłek stały:

– przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

– pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,

– w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego, renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały
nie przysługuje.

v ZASIŁEK  OKRESOWY

przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

– osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

– rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

– w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

– kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

– kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej
na podstawie okoliczności sprawy.

 

v ZASIŁEK  CELOWY

 „Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części
lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego”.

„Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty
w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej”.

 

v SPECJALNY  ZASIŁEK  CELOWY

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

– specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

– zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

2) ŚWIADCZENIA  NIEPIENIĘŻNE:

praca socjalna, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowanie do domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy, dożywianie i pomoc żywnościowa

  •  PRACA  SOCJALNA

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód. Pracę socjalną świadczą pracownicy ośrodka pomocy społecznej.

 

  •  SPRAWIENIE  POGRZEBU

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

  •  PORADNICTWO  SPECJALISTYCZNE

Poradnictwo specjalistyczne, a w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia   w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo jest świadczone przez:

– psychologa dyżurującego w każdą ostatnią środę miesiąca w Urzędzie Gminy
w Nowych Piekutach;

– radcę prawnego dyżurującego w każdy czwartek w Urzędzie Gminy w Nowych
Piekutach;

– pracowników socjalnych oraz pedagogów szkolnych w godzinach ich pracy.

  •  INTERWENCJA  KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych
na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Obejmuje się nią osoby i rodziny
bez względu na posiadany dochód.

  •  UDZIELANIE  SCHRONIENIA,  ZAPEWNIENIE  POSIŁKU             ORAZ NIEZBĘDNEGO  UBRANIA

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

  •  USŁUGI  OPIEKUŃCZE  ORAZ  SPECJALISTYCZNE  USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Jeżeli dochód osoby lub rodziny przekracza kryterium dochodowe – usługi są odpłatne.

  •  DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  I  ŚRODOWISKOWY  DOM SAMOPOMOCY

– Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

– Osoby z terenu naszej gminy, które z powodów zdrowotnych lub niepełnosprawności wymagają wsparcia innych osób, mogą skorzystać z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi. Osoby skierowane do ŚDS mają zapewniony dowóz, wyżywienie, opiekę oraz zajęcia kulturalne.

Usługi  są bezpłatne, gdy dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego.

  •  DOŻYWIANIE  I  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA

– Dożywianie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin polega na przyznawaniu obiadów (głównie uczniom w szkołach). Warunkiem uzyskania pomocy w tej formie jest dochód nie przekraczający 150% kryterium. W przypadku uczniów w trudnej sytuacji, których dochód przekracza kryterium dochodowe, dyrektor szkoły może przyznać posiłek pomimo przekroczenia.

– Ośrodek współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) najuboższej ludności UE.                           Osoby wymagające pomocy w postaci żywności zgłaszają się do tut. Ośrodka, wypełniają oświadczenie o dochodzie i otrzymują skierowanie umożliwiające odbiór żywności raz w miesiącu w wyznaczonych punktach.

WAŻNE

Aby uzyskać w/w formy pomocy (pieniężne i niepieniężne) należy skontaktować się
z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny niezwłocznie (nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni, a w sprawach pilnych w ciągu 2 dni) przyjedzie do domu osoby potrzebującej, rozpatrzy sytuację, udzieli stosownych wyjaśnień lub porad
i wspólnie z osobą ustali plan działania.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny
z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia
lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kontakt z OPS

Poniedziałek – Piątek w godz. 7:30  –  15:30

adres:

ul. Główna 23A

18-212 Nowe Piekuty

Tel/fax  666 090 399

e-mail:  ops@nowepiekuty.pl

strona internetowa www.nowepiekuty.pl    > w zakładce > Ośrodek Pomocy Społecznej

lub na Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Nowe Piekuty > w zakładce jednostki organizacyjne > Ośrodek Pomocy Społecznej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności (OPS). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.