Gminny Ośrodek Kultury

Nazwa Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
Adres ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty
Dane kontaktowe tel. 574 024 523
fmail: gok@nowepiekuty.plwww: http://www.nowepiekuty.pl/gminny-osrodek-kultury/
Dyrektor \ kierownik Monika Rogalewska
Zadania \ Cele Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka  Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenieGminy Nowe Piekuty. Do zadań GOK-u należy w szczególności:Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego.Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.Tworzy koła i zespoły zainteresowań, pracownie i warsztaty twórcze.Organizuje imprezy kulturalno – historyczne, sportowe.Tworzy, udostępnia i dokumentuje dobra i wartości kultury.Prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą w dziedzinie kultury i sztuki.

Wydaje gazetę lokalną.

Dodatkowy opis GOK w Nowych Piekutach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406.)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach informuje:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie art. 6 ust. 1  rozporządzenia „RODO”,

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty.

Kontakt z Administratorem: osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 574 024 523
Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych Osobowych pana  Leszka Rozwadowskiego. Kontakt z IODO pod adresem email: rodo@arco-systemy.pl

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy/w celu zawarcia i wykonania umowy z Gminnym Ośrodkiem Kultury/w celu wykonania umowy zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot / w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminnym Ośrodku Kultury /celem wystawienia faktury lub rachunku, realizacji zatrudnienia, usługi statutowej i innej/ celach marketingowych produktów i usług Gminnego Ośrodka Kultury  (jeśli wyrażali państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

–       Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOK.

–       W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

–       W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

–       Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

–       Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

–       Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

–       Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności (GOK), Strony. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.